Všeobecné obchodní podmínky

 Tyto obchodní podmínky se vztahují na služby poskytované na webových stránkách

www.terezajuppova.cz


  Údaje o poskytovatelce

  Mgr. et Mgr. Tereza Juppová
  sídlo: V Koutě 508, 33008 Zruč - Senec

  e-mail: tereza@terezajuppova.cz

  telefon 732 206 242

IČ: 19702019
Č. účtu: 2800831629/2010 (Fio banka)


  Vysvětlení pojmů:

1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování služeb koučinku, kurzů a poradních kruhů, které poskytovatelka nabízí na www.terezajuppova.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a spotřebitelem (dále jen klient).

2) Klientem se rozumí fyzická osoba, která uzavřela s poskytovatelkou smlouvu o poskytnutí služby.

3) Smlouva o poskytnutí služby se uzavírá v českém jazyce. Ve smlouvě se poskytovatelka zavazuje poskytnout klientovi službu koučink, trénink, zajistit klientovi účast na kurzu nebo poradním kruhu. Klient se zavazuje za tyto služby nebo produkty uhradit příslušnou cenu.

4) Garance spokojenosti - na služby "koučink" a "trénink" se vztahuje garance spokojenosti - pokud při prvních 20 minutách klient zjistí, že mu služba nevyhovuje, služby je ukončena a klient službu nemusí hradit.

  Okamžik uzavření smlouvy:

  Klient si osobně, telefonicky, e-mailem nebo přes objednávkový formulář umístěný na webových stránkách poskytovatelky objedná službu. Smlouva je uzavřena v okamžiku, když poskytovatelka potvrdí přijetí objednávky (osobně, e-mailem, telefonicky).

  Způsoby platby:

  Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

  1) V hotovosti při 1. osobní konzultaci poskytovatelky s klientem

  2) Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na bankovní účet poskytovatelky: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována

  Služby:

  1) Koučink, trénink

Tyto služby lze využít jako jednorázové sezení, případně ucelený trénink v délce šesti koučovacích sezení.

a) Jednorázové sezení můžete využít např. při prvním setkání, když si chcete vyzkoušet, zda vám naše spolupráce bude vyhovovat. Případně pokud chcete řešit jednodušší záležitost.

b) Ucelený trénink (zvýhodněné koučovací balíčky) jsou v režimu 5 + 1 sezení ZDARMA. Navíc získáváte zpětnou vazbu mezi sezeními, studijní materiály, domácí úkoly a tipy na vhodnou literaturu a další zdroje ke studiu. Je možné vybírat z nastavených balíčků, případně je možné využít balíček na míru podle požadavků klienta.

Standardní délka jednoho sezení je 60 minut. Cena se řídí aktuálním ceníkem zveřejněným na zde. Tyto služby se poskytují buď při osobním setkáním, nebo on-line prostřednictvím domluvené komunikační aplikace.

2) Přednášky, semináře, kurzy

Konkrétní podoba a podmínky těchto akcí jsou zveřejněny vždy podle aktuální situace na hlavní stránce, případně zde

3) Poradní kruh

Poradní kruh je metoda, která učí otevřené komunikaci, autentickému sdílení a společnému rozhodování. Směřuje k utišení vnitřního monologu, napojení a vcítění se do ostatních účastníků kruhu, učí nás neočekávat a nehodnotit. Je určena pro skupinu 3 - 12 osob.

a) Ženský poradní kruh

Formát poradního kruhu speciálně určený pro ženy v délce trvání 2 hodiny.

a) Poradní kruh na míru

Je možné si objednat vedení poradního kruhu pro konkrétní skupinu - v zaměstnání, ve škole, v případě potřeby řešit specifickým způsobem nějaké téma. V tomto případě se cena odvíjí od individuální dohody mezi poskytovatelkou a objednatelem.

  Poučení o reklamaci - jak postupovat, kdo hradí náklady spojené s vrácením, jaké jsou lhůty)

  U služeb se jejich "vadnost" posuzuje ve vztahu k tomu, nakolik poskytnuté služby odpovídají smlouvě. Zásadně lze tedy reklamovat jen rozpor poskytnuté služby se smlouvou, nikoliv výsledek služby.

  § 1923 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: "Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny."

  V případě služeb může být takovouto "opravou" typicky poskytnutí náhradní služby, nebo opravení výsledku služby předchozí. Přiměřená sleva je potom institutem, který je u služeb nejsnáze aplikovatelný.

  Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů, lhůta pro posouzení toho, zda bude reklamace přijata, je v odůvodněných případech třídenní.

  Rovněž o reklamaci služeb je nutné vyhotovit písemné potvrzení přijetí (reklamační protokol) a následně potvrzení o vyřízení reklamace.

  Výsledkem reklamace může být (nejčastěji) poskytnutí přiměřené slevy z ceny služby, případně lze uvažovat i o poskytnutí opravné služby. Není-li reklamace vyřízena včas, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy.

  Informace o ochraně osobních údajů

  Zásady ochrany osobních údajů GDPR jsou zveřejněny na webových stránkách poskytovatelky, konkrétně na adrese https://www.terezajuppova.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-gdpr/

  Informace o mimosoudním řešení sporů

  Spotřebitel (klient) má právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy o poskytování služeb. Návrh je možné podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy klient kontaktoval poskytovatelku za účelem řešení sporu. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, je např. Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 15.9.2023.